Fadoboz.hu

Kérjük, hogy rendelési szándékát a +36 70 88 48 388 telefonszámon vagy e-mailben jelezze felénk. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére igényei felmérésében és pontos meghatározásában. Az egyeztetést követően indítjuk el a megrendelési folyamatot.

Amennyiben rendelési szándékát e-mailben küldi el számunkra, kérjük, hogy levelében tüntesse fel a kért termék(ek) megnevezését, mennyiségét, igény szerinti felületkezelését, belső díszítését, dekorálását, valamint a kívánt gyártási határidőt!

A termékek keresettségétől függően 50-500 db-os készletet tartunk fenn, így rövid határidőn belül hozzájuthat a kívánt termékhez.

Dobozainkat termékdíj terheli, ami 20.-Ft/kg (kisebb dobozoknál 9.-Ft többletköltséget jelent, s a számlán mindig külön szereplő tétel).


Borosdobozainak kiválasztásához a mellékelt táblázat segít az üvegfajta kiválasztásában.


Magasság (cm) Átmérő (cm)
Bordói 31,5 7,6
Burgundi 30,5 8,3
Rajnai 35,8 7,8
Tokaji 28,5 7,8
Pezsgős 33,5 9
Pezsgős 3l-s 49 15
Hosszú félliteres 37 6,8

Amennyiben nem tudja beazonosítani az üvegét, kérjük adja meg annak méreteit!

Vállaljuk termékeink dekorálását is, erről a Dekorálás menüpontban olvashat bővebben.

Termékeinken igény szerint felületkezelési eljárást alkalmazunk.
Választható technológiák:

  • olajozás: egy vékony filmréteget képez a fán, meghagyja a fa eredeti jellegét, mégis megvédi a használati kopásoktól
  • lakkozás: 2 rétegű lakkozás
  • díszlazúrozás: a 2 rétegű díszlazúr színe díszesebbé teszi termékeinket
  • pácolás: 1 réteg pác + 2 réteg lakkozás ad a termékeknek valóban exkluzív megjelenést

Vállaljuk a termékek csomagküldését, díját a megrendelt mennyiség alapján tudjuk meghatározni.
Fizetési lehetőségek:
  • utánvétes csomagküldés
  • előre utalás
  • készpénzzel a helyszínen


+36-70/884 83 88
iroda@fadoboz.hu
7191 Högyész, Ady Endre utca 13.

Butaki Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Butaki Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1073 Budapest Erzsébet Krt 23., telephely: 7191 Hőgyész Ady u.13., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg 01-09-960014)
Mint Szállító /Eladó, Gyártó/


1. Általános szerződési feltételek hatálya
1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (“ÁSZF”) a Szállító /Eladó, Gyártó/ által, illetve a részére tett ajánlatra (és teljesítésre) és minden vele – a jelen ÁSZF hatályba lépését követően – kötött szerződésre irányadóak. Jelen ÁSZF kizárólag abban az esetben nem képezik a Szállító és a Megrendelő (együttesen a továbbiakban úgyis mint Szerződő felek vagy Felek) között létrejövő szerződés részét, amennyiben a Szerződő felek az egymással kötött szerződésben írásban kifejezetten másként állapodnak meg.
1.2. A Megrendelő által egyoldalúan meghatározott szerződési feltételek (pl. Megrendelői Általános Szerződési Feltételek) abban az esetben sem képezik a szerződés részét, ha azok ellen a Szállító nem tiltakozik.
1.3. Szállító jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amely esetben a módosítás hatályba lépését megelőző 15 nappal a módosított ÁSZF-et a vele tartós szerződéses kapcsolatban álló Megrendelőknek /Vevőknek/ megküldi. A már megkötött ügyleteket az ÁSZF módosítása nem érinti.

2. Ajánlat
2.1. Szerződéskötésre irányuló írásban tett javaslat akkor minősül ajánlatnak, ha kellően meghatározott és jelzi az ajánlattevőnek azt a szándékát, hogy annak elfogadása esetén magát kötelezettségben állónak tekinti. A javaslat akkor minősül meghatározottnak, ha egyértelműen tartalmazza az áru megjelölését, a mennyiségét, a szállítási határidőt és az árat.
2.2. Az ajánlat akkor válik hatályossá, amikor igazoltan megérkezik a címzetthez, melytől kezdve az ajánlattevő ajánlatához kötve van.
2.3. Az ajánlat visszavonható, amíg a szerződést nem kötötték meg, feltéve, hogy a visszavonás az elfogadó nyilatkozat elküldését megelőzően érkezik meg a címzetthez. Az ajánlat hatályát veszti, amikor annak visszautasítása az ajánlattevőhöz megérkezik, illetve amikor a címzett ellenajánlatot küld vagy az ajánlatot módosítássokkal fogadja el.
2.4. Elfogadásnak minősül az ajánlat címzettjének ezirányú írásbeli nyilatkozata, mely akkor válik hatályossá, amikor az ajánlattevőhöz megérkezik.
2.5. Ha az ajánlatra adott válasz kiegészítéseket, korlátozásokat vagy egyéb módosításokat is tartalmaz, az új ajánlatnak minősül.

3. Szerződés létrejötte, tárgya
3.1. A felek között szerződés jön létre, amennyiben az ajánlat elfogadásra kerül. Keretszerződés esetén a megrendelés elfogadásával (visszaigazolásával) jön létre a szerződés.
3.2. A Szerződés tárgya megnevezés, termékszám, mennyiség, szállítási határidő és mód, valamint fizetési feltételek alapján kerül meghatározásra. Az teljesítés akkor szerződésszerű, ha az áru
(a) a szerződésben vagy megrendelésben meghatározott feltételeknek és mennyiségi kikötéseknek megfelel,
(b) alkalmas azokra a célokra, amelyekre más azonos fajtájú árukat rendszerint használnak (amennyiben Szállító élt a változtatás jogával),
(c) rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket Szállító a Megrendelőnek mintaként bemutatott,
(d) megállapodott módon és határidőben a Megrendelő részére átadásra került.
3.3. Szállító jogosult a terméken változtatásokat végrehajtani a termék külső formájának, a megállapodott specifikációnak a módosítása nélkül. Erről Megrendelőt az első szállítást megelőző 15 nappal írásban kell tájékoztatni. Termék külső formáját és a specifikációját érintő módosítást Megrendelő kérheti, amennyiben ezen változtatás kihatással lenne a szállítási határidőre vagy a megegyezett árra, a módosítás a Felek közös megegyezéséhez kötött.
3.4. A megadott szállítási határidők tájékoztató jellegűek. A Szállító csak akkor esik késedelembe, ha az eredeti szállítási határidőt több mint 8 nappal túllépi.

4. Áru átadás-átvétele
4.1. Szállító köteles az árut a szerződésben/megrendelésben meghatározott mennyiségben és a Felek előzetes megállapodása alapján megfelelően tárolt, csomagolt módon szolgáltatni és szállítani. Amennyiben a Felek nem állapodnak meg meghatározott csomagolási illetve szállítási módban, úgy Szállító jogosult meghatározni a megfelelő csomagolást és szállítási módot.
4.2. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a dolog épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja.
4.3. A szállítás ellenkező megállapodás hiányában EXW (H-7191 HŐGYÉSZ Ady u.13.) fuvarparitás alapján történik. Ellenkező megállapodás hiányában a kárveszély a fuvarozó részére való átadással száll át a Szállítótól a Megrendelőre. A Megrendelő köteles átvenni az árut.
4.4. Szállító köteles a Megrendelőt megfelelő okirattal igazolt formában (pl. szállítólevél, fuvarlevél) értesíteni arról, hogy az árut mikor és hol bocsátják a Megrendelő rendelkezésére, illetve arról, hogy az árut jelen ÁSZF-ben meghatározott módon átadták.
4.5. Szállító köteles a Megrendelőt az áru lényeges tulajdonságairól és az áruval kapcsolatos fontos követelményekről tájékoztatni.

5. Áru megvizsgálása
5.1. Megrendelő köteles minden egyes szállítmány haladéktalan ellenőrzésére, mely ellenőrzés kiterjed az árú minőségére és mennyiségére. A szállítástól számított 8 napot meghaladó minőségi és/vagy mennyiségi kifogásokat Szállító nem köteles elfogadni. A szúrópróbaszerűen elvégzett ellenőrzés elfogadott, amennyiben az átvett áru mennyiségének legalább 10 %-át ellenőrizte a Megrendelő. Amennyiben a csomagolás láthatóan sérült, úgy a Megrendelő köteles a sérült csomagolás tartalmát tételesen ellenőrizni. A minőségi és mennyiségi vizsgálatnak a helye, eltérő megállapodás hiányában, az Eladó telephelye. Megrendelő köteles biztosítani a Szállítónak a mennyiségi illetve minőségi kifogás ellenőrzésének lehetőségét azon a helyen, ahol az ellenőrzést végezték.
5.2. Egyedi megrendelés vagy különleges feltételek/paraméterek szerint gyártott árú esetén, Szállító a szériagyártást/szériaszállítást megelőzően legalább egy mintapéldányt bocsát Megrendelő rendelkezésére, melynek elfogadásáról Megrendelő írásban értesíti Szállítót. A mintában lévő esetleges hiba esetén Megrendelő köteles azt írásban részletesen Szállítóval közölni, aki köteles egy megfelelő új mintát Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Amennyiben Szállító a hiba jelzését követő 6 héten belül nem bocsát megfelelő mintát a Megrendelő rendelkezésére, Megrendelő a szerződéstől elállhat. Szállító elállhat a szerződéstől, ha a minta előállítása technikailag nem lehetséges vagy nem gazdaságos.
5.3. Szállító, a Megrendelő részére szállított termékeket előzetesen – a Szállítóval egyeztetett Ellenőrzési terv szerint, amennyiben ilyen nincsen, akkor Szállító saját ellenőrzési terve szerint – megfelelő vizsgálatnak veti alá. Megrendelő kérése esetén alkalmanként az ellenőrzésen részt vehet, valamint kérése esetén Szállító arról szóló leírást bocsát a rendelkezésére (audit).
5.4. Megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedezését követően köteles haladéktalanul Szállítóval közölni.

6. Csomagolás, jelölés
Amennyiben a Felek másképpen nem rendelkeznek, a csomagolási költség nem képezi a vételár részét. A csomagolást megfelelő jelzésekkel kell ellátni.

7. Kockázatátszállás
Szállító viseli a kárveszélyt, és az áruval kapcsolatos minden költséget, ameddig az árut a fuvarparitásnak megfelelően át nem adja. Ettől az időponttól Megrendelő viseli a kárveszélyt és minden költséget (esetleges adót) és többletköltséget, mely abból adódik, hogy elmulasztotta az árut átvenni, feltéve, hogy azt szerződésszerűen rendelkezésére bocsátották.

8. Vételár és megfizetése, tulajdonjog fenntartás
8.1. Az árak nettóban értendőek, melyhez hozzáadódik a mindenkor hatályos ÁFA. Amennyiben nem Magyarországon honos Megrendelő nem közli EU-adószámát vagy egyéb olyan adatot, amely a szállítmány nettó elszámolását teszi lehetővé, Szállító az ÁFA-val növelt bruttó értéket számlázzal le. A vételár ellenkező megállapodás hiányában Forintban (HUF) kerül megjelölésre.
8.2. A vételár kiegyenlítése ellenkező kikötés hiányában banki átutalással történik, számla ellenében, annak átvételétől számított 8 napon belül. A fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a vételár a Szállító bankszámláján jóváírásra került.
8.3. Szállító az áru teljes kifizetéséig fenntartja tulajdonjogát a kiszállított árura. Az árú teljes kifizetéséig a Megrendelő az árut nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, nem adhatja használatba harmadik személynek, illetve azokat nem használhatja feldolgozásra és/vagy egyesítésre.
8.4.Megrendelő jogosult a Szállító által elismert vagy hatóságilag (bíróságilag) megállapított követelését beszámítás útján érvényesíteni.

9. Szerződésszegés
9.1. Ha Megrendelő nem teljesíti a szerződésben vállalt valamely kötelezettségét, Szállító jogosult jelen pontban foglalt jogait gyakorolni, és kártérítést követelni.
9.2. Megrendelő késedelembe esik, ha
(a) a vételárat az előírt határidőn belül nem fizeti meg,
(b) a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el,
(c) elmulasztja azokat az intézkedéseket, vagy nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Szállító megfelelően teljesíteni tudjon,
(d) a nyugtát, vagy a teljesítési igazolást nem állítja ki.
9.3. A Szállító követelheti Megrendelőtől a vételár megfizetését, az áru átvételét, vagy egyéb kötelezettségei teljesítését. Szállító a Megrendelő kötelezettségeinek teljesítésére ésszerű póthatáridőt állapíthat meg.
9.4. A vételár késedelmes megfizetése esetén a magyar Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) meghatározott késedelmi kamat jár.
9.5. Megrendelő köteles megtéríteni a Szállítónak a szerződést szegő magatartásából eredő kárát, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés elhárítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A Megrendelő függetlenül attól, hogy szerződés szegését kimentette-e:
(a) köteles a Szállító felelős őrzéséből eredő költségét megtéríteni,
(b) úgy viseli a kárveszélyt, mintha a teljesítést elfogadta volna,
(c) késedelme idejére kamatot nem követelhet.
Megrendelő késedelme a Szállító egyidejű késedelmét kizárja.

10. Szavatosság
10.1. Szállító szavatolja, hogy a termék (áru) megfelel a jogszabályokban, hatósági előírásokban, illetve szerződésben foglaltaknak.
10.2. Megrendelő a Szállító hibás teljesítéséből fakadó igényeit írásban, az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül köteles úgy jelezni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a hiba jellege és a Megrendelő szavatossági igénye.
10.3. Amennyiben a szavatossági igény megalapozottnak bizonyul, Megrendelő elsősorban kijavítást, másodsorban cserét igényelhet. A megrendelő csak akkor jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben Szállító az elsődleges és/vagy másodlagos szavatossági igénynek két javítási kísérlet után nem tud eleget tenni.
10.4. A szavatossági igény teljesítéséhez a Szállítónak megfelelő időt kell biztosítani, figyelembe véve az áru esetleges újbóli előállításához szükséges időt. A Szállító a szavatossági igényeket soron kívül intézi.

11. Szerződés időtartama, megszűnése
A szerződés ellenkező megállapodás hiányában az adott megrendelés teljesítésével és az ellenérték megfizetésével szűnik meg.

12. Vegyes rendelkezések
12.1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen, az ÁSZF csak abban az esetben érvénytelen, ha a Felek a szerződést az érvénytelen rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg.
12.2. Jelen ÁSZF bármely feltételéről, vagy kikötéséről való lemondást nem lehet kiterjesztően értelmezni. Az adott feltételről vagy kikötésről való lemondást az adott félnek írásba kell foglalnia, és annak elfogadását a másik fél írásban igazolja vissza.
12.3. Bármely értesítést a Felek írásban kötelesek egymással közölni (ajánlott levél, bizonyíthatóan megkapott email, bizonyíthatóan megkapott fax, vagy futárszolgálat útján), szóban (pl. telefonos úton) tett közlést a Felek írásban megerősítik.
12.4. Jelen ÁSZF-re, valamint a Felek között létrejött szerződésre a magyar jog az irányadó. Az ENSZ adásvételre vonatkozó előírásainak alkalmazása kifejezetten kizárásra kerül.
12.5. Minden jogvitára, melynek ezen szerződés az alapja. Amennyiben a Szállító személyes joga a magyar jog, bármely vita eldöntésére, amely a Felek jogviszonyából, vagy azzal összefüggésben keletkezik, beleértve a jogviszony szabályai megszegésével, a jogviszony megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos vitákat is, a Felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljáró választottbírók száma három, az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. Amennyiben a Szállító személyes joga nem a magyar jog, bármely vita eldöntésére, amely a Felek jogviszonyából, vagy azzal összefüggésben keletkezik, beleértve a jogviszony szabályai megszegésével, a jogviszony megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos vitákat is, a Felek alávetik magukat az Osztrák Gazdasági Kamara Nemzetközi Választottbírósága („Internationales Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Österreich”), Bécs („Wien”) kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljáró választottbírók száma három, az eljárás során a Szállítási (keret) szerződés nyelvétől függően a német vagy az angol nyelvet kell alkalmazni.